Проекти

Правно и информационно взаимодействие за укрепване и развитие на институциите на държавната власт и тяхната връзка с неправителствения сектор.

Цел

Утвърждаване на ефективен правов ред в Република България и развитие на гражданско общество чрез механизмите на правото.

Съдействие

Специализирано правно съдействие за хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз.

Международен Арбитражен Съд

при Алианс за Правно Взаимодействие

Посетете Стайта