Доклад

17
мар.
2014
Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари

flags_big

Проведените обучения и семинари запознаха участниците с приложението на алтернативните способи за решаване на спорове (медиация и арбитраж) по отношение на структурите на гражданското общество и местната администрация, и взаимодействието между тях. Проектът създаде условия за добавена стойност към нуждата от бързо и ефективно решаване на спорове при пълна конфиденциалност.Създадения Консултативен съвет към Алианса за правно взаимодействие обезпечи нуждата от сътрудничество между администрацията и СГО. Потребността от осигуряване на детайлна информация за процедурите, които е нужно да бъдат следвани с цел разрешаване на спорове бе удовлетворена от функционирането на интерактивния център за медиация и арбитраж и информацията, публикувана на сайта на Алианс за правно взаимодействие.

Устойчивост:

Алианс за правно взаимодействие ще продължи популяризирането на методите за алтернативно правораздаване и след завършването на текущия проект.
След приключване на проекта ще продължат да действат две структури, които ще гарантират устойчивостта на постигнатите резултати.

Интерактивният център за медиация и арбитраж ще предоставя на гражданите, НПО и общинските администрации информация по арбитражните практики, възможностите за гражданско участие в правораздаването и свързаните с това документи и публикации. Центърът ще бъде също така форум, който ще позволи на представителите на гражданското общество от цялата страна да изпращат запитвания, коментари и препоръки по въпроси, засягащи реформите, на които следва да бъде подложена правораздавателната система

Консултативният съвет ще обединява в структурата си представители на гражданското общество и общински администрации. Съветът ще работи в посока насърчаване изграждането на ефективно партньорство между целевите групи по проекта, стремейки се да разреши възникнали проблеми между посочените бенефициенти чрез консултации и диалог. Ще организира и различни мероприятия като семинари, кръгли маси, дискусии, тренинги и др. с основна цел постигане на диалог и сътрудничество между гражданското общество и общинската администрация. Ще се стреми да промотира добри и успешни практики в областта на алтернативните методи на традиционното правораздаване.

 

Трайно въздействие:

Трайното въздействие върху представителите на неправителствения сектор ще бъде осигурено по няколко начина. Участието им в обучителните семинари ще доведе до придобиване на ценни знания за алтернативните способи и приложението им на национално ниво. Всички предвидени дейности имат за цел и да повишат капацитета на структурите на гражданското общество за провеждане на диалог и сътрудничество с администрацията. Трайно въздействие ще бъде осигурено и върху членовете на Алианса за правно взаимодействие. Обучените специалисти ще придобият ключови умения относно арбитражното производство и медиацията, които след това ще бъдат прилагани както по време на предвидените обучения по настоящия проект, така и в следващи обучения. Изготвеният наръчник ще служи като основен помощен документ както за членовете на Алианс за правно взаимодействие, така и за представители на гражданското общество относно същността и прилагането на алтернативните способи за традиционно правораздаване.Участвайки като външни наблюдатели в семинарите, представителите на общинските администрации ще подобрят взаимодействието между тях и СГО, което ще допринесе за  популяризиране на способите сред общинските администрации и утвърждаването им като ефективна алтернатива на традиционното съдебно правораздаване и ще способства за подобряване на взаимодействието между общинската администрация и НПО.

 

Мултипликационен ефект:

Придобитите компетенции относно арбитражното производство и медиацията, ще позволят на представителите на АПВ да развият иновативни практики по отношение на трансфера на добрия опит на арбитражните съдилища в ЕС. Получените знания ще бъдат използвани и по време на бъдещи обучителни семинари за представители на неправителствени организации, които ще бъдат организирани от Алианс за правно взаимодействие. Изготвеният наръчник ще бъде разпространен до възможно по-широк кръг групи и ще послужи за научна основа за изработване на програми за обучение, семинари, тренинги.

На базата на проведените обучения и кръгли маси за неправителствения сектор ще бъда постигната по-голяма мотивация у целевите групи за реализиране на нови местни и национални политики. Резултатът от обученията ще бъде мултиплициран чрез бъдещото включване на неправителствения сектор в процеса на взимане на решения и мониторинга върху правораздавателната система.

Интерактивният център за медиация и арбитраж ще бъде активен участник в разпространението на постигнатите положителни резултати и опит по време на изпълнението на проекта. Всички заинтересовани НПО и граждани ще могат да се възползват от услугите, които той ще предлага, свързани с предоставяне на актуална информация, онлайн консултации, онлайн форуми и др.

Чрез посочване финансовия принос на ЕС, ЕСФ и ОПАК, както и поставяне на техните лога и слогани във всички осъществени публикации, отпечатани материали и проведени мероприятия, а именно:

– във всички осъществените публикации в националните, регионалните и електронните медии
– участия с интервюта на ръководителя на екипа в регионални електронни медии
– във всички отпечатани и разпространени материали по проекта – покани, папки, договори, съобщения, презентации, брошури, наръчници и др.
– в публикуваните на сайта на Алианс за правно взаимодействие информация, материали и съобщения, свързани с проекта, в това число и на главната страница на сайта: www.apv.bg

Няма коментари