ПРОЕКТ „МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ – ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ”

17
мар.
2014
Posted by: admin  /   Category: Новини / Проекти   /   Няма коментари

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Бюджетна линия BG051PO002/08/2.3-02

flags_big

Проектът има за цел да повиши компетентността на структурите на гражданското общество и общинската администрация в областта на алтернативното правораздаване, както и да подобри диалога между тях. Целевите групи по проекта са членове на Алианс за правно взаимодействие, представители на неправителствени организации и общинската администрация. Очакваните резултати и основни дейности по проекта са изследване и популяризиране на европейските практики, провеждане на семинари и обучение, изготвяне на програма за медиация и арбитраж, създаване на интерактивен център за медиация и арбитраж, както и създаден Консултативен съвет към Алианс за правно взаимодействие.

Медиацията и арбитражът като извънсъдебни способи за разрешаване на спорове намират широко приложение сред структурите на гражданското общество и държавната администрация и повишаването на знанията в тази насока ще способства за подобряване на сътрудничеството между тях. Медиацията и арбитражът са процедури, при които страните доброволно възлагат разглеждането на спор вместо на редовните съдилища на арбитражен съд или на медиатор.

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, пмага спорещите страни само и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение. Медиацията е процедура, която може да се приложи във всяка фаза на даден спор. Препоръчително е процедурата да започне непосредствено след възникване на спора, преди внасяне му в съда. Процедуарата по медиация протича по следния начин: едната или двете страни се обръщат към медиатор за разрешаване на спора; медиаторът предприема действия за установяване на контакт с другата страна; двете страни се съгласяват да разрешат спора си чрез процедура по медиация; сключва се споразумение за провеждане на медиация, което описва начините и условията, по които ще се проведе медиацията; провеждат се сесии по медиация – общи и индивидуални; страните не са задължени да постигнат уреждане на спора – те могат да се споразумеят по всички, по някои или по нито един от въпросите, предмет на спора.

Предимства на медиацията:

 • страните сами определят интересите и приоритетите си
 • страните сами контролират резултата от процедурата
 • медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните
 • решаването на спорове чрез медиация спестява време
 • медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура
 • медиацията е процедура, при която няма налагане на чужда воля въхру страните и няма губеща страна.

Арбитражът има две съществени характеристики – той е едновременно договорна и съдебна процедура. Договорната му същност се изразява в това, че произтича от арбитражно споразумение на страните за уреждане на спора чрез арбитраж. Съдебната му същност се изразява в процесуалните правила на дейността му и в обстоятелството, че арбитрите, макар и да не са съдии, спазват принципите на съдебния процес.

В организационно отношение арбитражният съд е институция, която правораздава като алтернатива на държавния съд. Във функционално отношение арбитражното производство е извънсъдебен способ за решаване на спорове. Познати са два вида арбитраж: постоянно действащ (институционален), който се създава се към институция, която обикновено е неправителствена организация. Предимството му пред арбитражът ad hoс се състои в това, че работи съгласно предварително известна процедура, (наречена правилник), притежава листа от арбитри и има практика, на която страните могат да се позовават; аd hoс (за случая), който се създава по силата на специална клауза в писмено споразумение, като се предвиждат и основните правила, по които ще се образува и ще работи.

Предимства на арбитражния ред за разглеждане на спорове:

 • арбитражът е независима и доброволна институция
 • арбитражът предоставя възможност за избор на арбитрите и предполага специализация на арбитрите в материята
 • арбитражът работи с ниска арбитражна такса и се характеризира с бързина на правораздаването
 • арбитражът разрешава спора окончателно и предполага колегиалност в отношенията между страните по спора
 • арбитражното производство се характеризира в най-висока степен с поверителност на информацията
 • арбитражното производство може да се води на чужд език

Познаването и използването на извънсъдебните способи за решаване на спорове ще повиши качеството на работа на администрацията, тъй като бързото приключване на спора ще решава ефективно и навременно противоречията между администрацията и представителите на гражданското общество и ще доведе до изграждане на нова култура на общуване между тях. Алтернативните способи насърчават участието на гражданите в дейността на администрацията и позволяват обществото да получи по-добра информация за нея. По този начин администрацията става по-достъпна за гражданите и същевременно се информира по-добре за общественото мнение.

 

Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове

Способи за алтернативно решаване на спорове в различните страни-членки на ЕС

“Изследване на европейските практики в областта на медиацията и арбитража – Белгия”

“Изследване на европейските практики в областта на медиацията и арбитража – Франция”

“Изследване на европейските практики в областта на медиацията и арбитража – Великобритания”

Няма коментари