Съобщение

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ стартира Проект „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0047„Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“.

 

https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020