Проекти

Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари
17
мар.
2014

Като част от усилията за реализиране на своите цели, Алианс за правно взаимодействие разработва проекти, свързани с правното и информационно взаимодействие за укрепване и развитие на институциите на държавната власт и тяхната връзка с неправителствения сектор, както и проекти, насочени към хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз. Прочети още

Доклад

Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари
17
мар.
2014

Устойчивост: Алианс за правно взаимодействие ще продължи популяризирането на методите за алтернативно правораздаване и след завършването на текущия проект. След приключване на проекта ще продължат да действат две структури, които ще гарантират устойчивостта на постигнатите резултати. Интерактивният център за медиация и арбитраж ще предоставя на гражданите, НПО и общинските администрации информация по арбитражните практики, възможностите за гражданско участие.

Прочети още
17
мар.
2014

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Бюджетна линия BG051PO002/08/2.3-02

Проектът има за цел да повиши компетентността на структурите на гражданското общество и общинската администрация в областта на алтернативното правораздаване, както и да подобри диалога между тях. .

Прочети още
17
мар.
2014

Конференцията се финансира от Европейската агенция за борба с измамите (ОЛАФ). Конференцията има за цел да представи актуални проблеми, свързани със защитата на финансовите интереси на Европейската общоност с цел да се подобри обмена на информация и опит относно защитата на финансовите интереси, както и да се улесни взаимодействието между ОЛАФ и специализираните правоохранителни органи.

Прочети още
17
мар.
2014

Достъпът до онлайн центърът е напълно свободен и предоставя детайлна информация за процедурите, които е нужно да бъдат следвани с цел бързото и правилно разрешаване на споровете чрез използването на извънсъдебни способи. Онлайн центъра по медиация и арбитраж е създаден от „Алианс за правно взаимодействие” в изпълнение на проект „Медиация и арбитраж.

Прочети още