Добре дошли

Алианс за правно взаимодействие /АПВ/ е сдружение с нестопанска цел, основаващо и развиващо се на принципите на доброволност и независимост за постигане на взаимодействие между субектите на държавната власт и гражданското общество за изграждане на демократично общество и правова държава. АПВ е създаден през 1998 г. и представлява професионална организация на юристи, която осигурява специализирано правно съдействие за хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз в съответствие с поетите от България международноправни ангажименти и способства за възходящото развитие на юридическата професия и правото в страната и в тази връзка си поставя за цел защита правата и интересите и повишаване квалификацията на всички български юристи и отделните юридически съсловия, като съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти, преподаватели, научни работници, студенти по право и други. Основните насоки в дейността на Алианс за правно взаимодействие са ориентерани към утвърждаване на ефективен правов ред в Република България и развитие на гражданско общество чрез механизмите на правото и чрез установяване на правно и информационно взаимодействие между законодателна, съдебна и изпълнителна власт и гражданското общество.