На 27.08.2008 г. Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” стартира проект на тема „Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове”

17
мар.
2014
Posted by: admin  /   Category: Новини   /   Няма коментари

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051PO002/08/2.3-02 

Проектът има за цел да повиши компетентността на структурите на гражданското общество и общинската администрация в областта на алтернативното правораздаване, както и да подобри диалога между тях. Целевите групи по проекта са членове на Алианс за правно взаимодействие, представители на неправителствени организации и общинската администрация. Очакваните резултати и основни дейности по проекта са изследване и популяризиране на европейските практики, провеждане на семинари и обучение, изготвяне на програма за медиация и арбитраж, създаване на интерактивен център за медиация и арбитраж, както и създаден Консултативен съвет към Алианс за правно взаимодействие.

Медиацията и арбитражът като извънсъдебни способи за разрешаване на спорове намират широко приложение сред структурите на гражданското общество и държавната администрация и повишаването на знанията в тази насока ще способства за подобряване на сътрудничеството между тях.  Медиацията и арбитражът са процедури, при които страните доброволно възлагат разглеждането на спор вместо на редовните съдилища на арбитражен съд или на медиатор.

Няма коментари