Проведено обучение на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“

30
окт.
2019
Posted by: admin  /   Category: Проекти   /   Няма коментари

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г.

В изпълнение на проекта се проведе: Обучение на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“. Курсът на обучение бе предназначен за студенти по юридически науки и млади специалисти в началото на професионалната си кариера като адвокати, юрисконсулти, правни сътрудници, стажанти с юридическа практика, вещи лица и други. По време на обучението участниците получиха задълбочени познания за основните понятия, принципи и процедури в производствата  по арбитраж и медиация, както и по въпросите за отмяна и екзекватура на арбитражни решения. В хода на обучението беше проведена обширна дискусия, по време на която бяха обсъдени основните въпроси на алтернативните способи в аспекта на държавното правораздаване, ролята и необходимостта на медиацията и арбитража като алтернатива на държавните съдилища, практиката на Върховния касационен съд на РБ. Бяха проведени и практически упражнения, които дадоха възможност на младите участници да се включат в процедури по арбитраж и медиация и по този начин да се докоснат до ролите на всички участници в процеса. В резултат на проведеното обучение бяха постигнати съществени резултати, като повишен информираност и компетентност на студентите юридически науки и младите специалисти относно алтернативните способи за решаване на правни спорове, като алтернатива на традиционното правораздаване.

Няма коментари