Съобщение

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ стартира Проект „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0047„Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“.

https://www.eufunds.bg/archive2018/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ Проект BG05SFOP001-3.003-0047

„Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“

Кратко описание на проекта. Чрез популяризирането на медиацията и арбитража като средство за извънсъдебно решаване на спорове, съдебната система ще бъде облекчена, което директно би довело до нейното по-добро функциониране.  Проектът цели насърчаването и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове.

Дейностите по проекта включват:

-проучване и пренасяне на добри практики включително за създаване на система за електронен регистър на арбитражните съдилища;

-провеждане на две обучения за студенти, вещи лица, съдебни заседатели, адвокати, медиатори, арбитражни съдии

– информационна кампания за популяризиране на алтернативните методи за решаване на правни спорове.

Целевите групи по проекта са: Вещи лица, съдебни заседатели, адвокати, медиатори, арбитражни съдии,, съдии, съдебни служители и други лица, работещи в системата на съдебната власт; Студенти по право и представители на отделните юридически съсловия в начален етап на кариерата си като съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти, докторанти в сферата на юридическите науки и пр.

Очакваните резултати са увеличено обществено доверие към  алтернативни методи за решаване на правни спорове и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на добри практики в тази сфера.

Подцели:1. Проучване и пренасяне на добри практики и иновативни решения в сферата на алтернативните методи за решаване на правни спорове с фокус повишаване на доверието на обществото към алтернативните методи за решаване на правни спорове2. Създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове  чрез проучване и анализ на добрите практики за създаване на система за електронен регистър на арбитражните съдилища3.  Повишаване на общественото доверие към алтернативните методи за решаване на правни спорове чрез  популяризиране на национално ниво на ефикасни алтернативи на традиционното правораздаване – арбитража и медиацията.4. Повишаване информираността и компетентността на  вещи лица, съдебни заседатели, адвокати, медиатори, арбитражни съдии по отношение на добри практики и иновативни решения в сферата на алтернативните методи за решаване на правни спорове5. Повишаване информираността и компетентността сред млади представители на съсловието (вещи лица, съдебни заседатели, адвокати, медиатори, арбитражни съдии) по отношение на добри практики и иновативни решения в сферата на алтернативните методи за решаване на правни спорове, които от своя страна да насърчават и развиват  алтернативните методи за решаване на правни спорове6.Повишаване на  информираността и доверието на гражданското общество, бизнеса, НПО сектора и общинската администрация в областта на алтернативното правораздаване

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0047„Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове