Устав

УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ “АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 1, ал. 1. Алиансът за правно взаимодействие (АПВ) е сдружение с нестопанска цел, основано и развиващо се на принципите на доброволност инезависимост за постигане на взаимодеяствие между субектите на държавна власт и гражданското общество за изграждане на демокретично общество и правова държава.Ал. 2. Седалището на сдружението е град София.Ал. 3. Наименованието на сдружението е “Алианс за правно взаимодействие”.Ал. 4. Сдружението не е ограничено със срок.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

Чл. 2, ал. 1. АПВ има за цел да съдейства за:1. Утвърждаване принципите и нормите на правовата държава в Република България;2. Ефективно правно и информационно взаимодействие между законодателна, съдебна и изпълнителна власт, както и между тези власти и гражданското общество;3. Подпомагане развитието на институциите и органите на държавна власт и на неправителствените организации в правната сфера;4. Хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз и съобразяване с поетите от България международноправни ангажименти;5. Организиране на постоянен Арбитражен съд по международни и вътрешни частноправни имуществени спорове, въз основа на арбитражни споразумения или при задължителна компетентност, установена със закон или международен договор;6. Осъществяване на арбитраж ad hoc, със съдействието на Арбитражния съд;7. Организиране на помирителни производства за разрешаване на частноправни спорове, със съдействието на Арбитражния съд;8. Осигуряване специализирано правно съдействие и подкрепата на юридическото съсловие за евроатлантическата ориентация на България;9. Развитие на правото и юридическата професия в страната;10. Защита на правата и интересите на всички български юристи и на отделните юридически съсловия, като съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти, преподаватели, научни работници, студенти по право и други;11. Развитие на демократично общество и пазарна икономика чрез механизмите на правото.Ал.2. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като използва приходите за определените в устава цели.Ал. 3. За осъществяване на своите цели АПВ:1. Разработва и актуализира програми, свързани с правното и информационно взаимодействие между законодателна, съдебна и изпълнителна власт, за укрепване и развитие на институциите на държавната власт и тяхното взаимодействие с неправителствения сектор, както и програми, свързани с хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз и поетите от България международноправни ангажименти;2. Разработва и актуализира програми за придобиване и поддържане на висока професионална квалификация на всички юристи;3. Организира и провежда обучение на кадри в областта на законодателната, съдебната и изпълнителна власт в съответствие с целите на сдружението;4. Сътрудничи с национални и международни организации, имащи сходни цели и задачи;5. Създава фондове за материално подпомагане целите на сдружението;6. Извършва издателска дейност свързана с работата на АПВ като сдружение с нестопанска цел;7. Реализира контакти и взаимодейства с правни институти и юридически факултети съобразно целите на сдружението, включително обмен на преподаватели и програми за обучение, като съдейства за усъвършенстване на системата и повишаване качеството на специализираното правно обучение.

СРЕДСТВА (ИМУЩЕСТВО)

 

Чл. 3, ал. 1. Имуществото на сдружението се образува от:1. Членски внос;2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;3. Приходи от имуществото и дейността на сдружението;4. Други приходи и постъпления съгласно установения от Закона ред.Ал. 2. Сдружението може да придобива имущество за осъществяване на целите и дейността си.Ал. 3. По решение на Управителния съвет могат да се създават фондове с определено предназначение и цел. С решението си УС предвижда начина за управление и използване на всеки конкретен фонд.

ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 4, ал. 1. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице с юридическо образование, което приема неговия устав, цели и задачи, съдейства за тяхното осъществяване и заплаща определения годишен членски внос. Студенти по право могат да бъдат членове на сдружението, ако сформират или се присъединят към регионален студентски клуб.Ал. 2. Членове на сдружението могат да бъдат и български и чуждестранни юридически лица с правна насоченост.Ал. 3. Членовете на сдружението не могат да бъдат юристи, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо дали са реабилитирани, както и юридически лица, чиято дейност е в противоречие с целите и задачите на сдружението.Ал. 4. Нови членове се приемат с решение на Управителния съвет по молба, придружена с декларация за обстоятелствата по предходната алинея. Юридическото лице се приема по молба, подадена от представляващия го, към която се прилага решение на компетентния орган. С молбата новите членове заявяват, че са съгласни с устава и се задължават да го спазват.Ал. 5. Учредителите се считат за членове с подписване на устава.Ал. 6. Членският внос се определя с решение на УС. УС може да приеме формирането на диференциран размер на членския внос за физически и юридически лица, както и облекчения за определени категории членове, съответно увеличен размер за определени категории колективни членове.Ал. 7. Новите членове – физически лица не са длъжни да плащат членски внос до две години от своето членство по решение на Управителния съветАл. 8. Членството се прекратява:1. С подаване на заявление до Управителния съвет. Юридическото лице прилага към заявлението решение на компетентния орган.2. Със смъртта на физическото лице.3. С прекратяване на юридическото лице.4. При изключване.Ал. 9. Член на сдружението, който не спазва устава или с поведението си уронва името на сдружението, се изключва с решение на Общото събрание.Ал. 10. Членовете на сдружението имат следните права и задължения:1. Да избират и да бъдат избирани в органите на сдружението;2. Да участват в работата на сдружението и да полагат усилия за повишаване на неговия авторитет и авторитета на юридическата професия;3. Да поставят за обсъждане въпроси, които са от интерес за правната общност в страната;4. Да организират, след координиране с Управителния съвет, мероприятия и групи по конкретен проблем в съответствие с целите на сдружението;4. Да се ползват от преференциите, които сдружението осигурява за своите членове в социален, професионален и личен план;5. Да имат възможност да дадат разяснения в случаи, когато се налагат дисциплинарни мерки или когато считат, че личната или професионалната им репутация е неоснователно накърнена.6. Да спазват стриктно разпоредбите на устава на сдружението;7. Да плащат редовно дължимия членски внос;8. Да не допускат поведението им в обществото и професионалната им дейност да влизат в противоречие с обявените цели на сдружението.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 5, ал. 1. Органи на сдружението са:
1. Общо събрание

2. Управителен съвет
3. Председател на Управителния съвет
4. Главен секретар и Секретариат
5. Обществен съветАл. 2. По решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани помощни и специализирани органи – научни и експертни съвети, работни групи, специализирани комитети, съсловни структури, както и регионални структури и изпълнителни органи, необходими за развиване на дейността на сдружението.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 6, ал. 1. Висш орган на сдружението е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението.Ал. 2. Общото събрание може да се състои от делегати, ако провеждането му с участието на всички членове съставлява съществено затруднение. В такъв случай УС взема решение, като изборът на делегатите се извършва на пропорционален принцип и съотношението между делегат и брой членове, които са представлявани, се посочва в решението на УС. Изборът на делегатите се организира от регионалните структури на сдружението, а ако такива няма – от комисия, назначена от УС. Членовете на УС участват и гласуват в Общото събрание по право.Ал. 3. Общото събрание се свиква от Председателя на Управителния съвет чрез обнародване на покана, в която се съдържа дневния ред, в Държавен вестник и поставя нето й на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението. Общото събрание може да бъде свикано по същия ред и по искане на 1/3 от всички членове на сдружението.Ал. 4. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.Ал. 5. Общото събрание е редовно, ако на него присъствуват половината от всички членове или делегати. В случай, че не се явят нужният брой членове или делегати събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно колкото и членове да се явят.Ал. 6. Общото събрание не може да разисква и взима решения по въпроси, които не са били включени в предварително обявения дневен ред. Разискване и решение по такива въпроси могат да се вземат само ако присъствуват всички членове и те са съгласни с това. Последното не важи за отстраняване на членове на УС и за избиране на нови членове вместо тях.Ал. 7. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, но за изменение на Устава, за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго е необходимо мнозинство от 2/3 от присъствуващите.Ал. 8. Всеки член на сдружението има един глас. Избраните делегати и делегатите по право също имат по един глас всеки.Ал. 9. Общото събрание взема решение с явно гласуване. То може да реши да проведе и тайно гласуване.

 

Чл. 7. Компетентност на Общото събрание:1. Избира от своя състав Управителен съвет и Председател на Управителния съвет и взема решение за съставяне на Обществен съвет;2. Приема и изменя Устава;3. Взема решение за прекратяване или преобразуване на сдружението;4. Определя стратегията на сдружението и основните насоки на дейността му;5. Приема годишен план за дейността на сдружението;6. Приема бюджета на сдружението;7. Приема отчета на Управителния съвет и взема решения по тях;8. Освобождава от отговорност Управителния съвет.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 8. Управителният съвет се състои от Председател, двама Заместник- председатели и четири члена и се избира за срок от пет години.Чл. 9, ал. 1. Компетентност на Управителния съвет:1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;2. Взема решения за сформиране на изпълнителни, специализирани и помощни органи, експертни съвети, работни групи и разкриване на офиси в страната, центрове, комитети и други структури и организационни звена, необходими за осъществяване дейността на сдружението, приема правила за организацията им и следи за тяхната работа;3. Определя размера на членския внос и сроковете за плащането му съгласно устава, като решението по тази точка не може да има ретроактивно действие;4. Взема решения за разпореждане с имуществото съгласно бюджета;5. Взема решения за възлагане на представителството на сдружението на друг член на сдружението;6. Взема решения за участие в други организации и инициативи в съответствие с целите на сдружението;7. Излъчва Заместник-председателите на Управителния съвет между своите членове и избира Главен секретар.Ал. 2. Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца, които се свикват от Председателя чрез писмена покана, включваща проекта на дневния ред, изпратена най-малко десет дни преди деня на заседанието. Този ред не се прилага при свикване на извънредно заседание на Управителния съвет.

 

Чл. 10. Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство. Решенията могат да се вземат и неприсъствено при положение, че всички членове са подписали решението или са дали писмено съгласие.

 

Чл. 11. Към управителния съвет се създава Секретариат, който изпълнява функциите на основен изпълнителен орган на сдружението. Секретариатът подпомага Управителния съвет в изпълнението на неговите функции и привежда в изпълнение неговите решения. Управителният съвет избира Главен секретар, който отговаря за организирането и функционирането на Секретариата. Работата на Главния секретар и Секретариата се надзирава и ръководи непосредствено от Председателя на Управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 12. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание.

 

Чл. 13. Компетентност на Председателя на Управителния съвет:1. Ръководи работата на Управителния съвет и Секретариата;2. Ръководи текущата дейност на сдружението;3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;4. Организира дейността на сдружението и внася в Управителния съвет предложения за развитие и усъвършенствуване на дейността му;5. Представлява сдружението;6. Изготвя щатно разписание на служителите на сдружението. Сключва и прекратява договорите по трудовите правоотношения със служителите;7. Свиква Управителния съвет на заседания;8. Назначава Председателя на Арбитражния съд към Алианс за правно взаимодействие по предложение на Управителния съвет за срок от 5 години.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

Чл. 14, ал. 1. Общественият съвет се състои от изтъкнати в областта на правото и обществения живот лица.Ал. 2. ОС наблюдава всички аспекти на работата на звената на сдружението и цялостната дейност на сдружението изобщо.Ал. 3. ОС може да прави препоръки и бележки за подобряване на работата до всеки орган или звено на сдружението.Ал. 4. ОС популяризира дейността на сдружението в обществото и съдейства за постигането на неговите цели със своя авторитет и усилия.Ал. 5. ОС избира Председател, заместник-председател и секретар от своите членове.Ал. 6. ОС се отчита пред Общото събрание, като отчета включва наблюдения върху отзвука в обществените среди от работата на сдружението и ефекта от неговата дейност, както и препоръки за подобряване.

СТРУКТУРИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 15, ал. 1. Сдружението може да сформира структури на териториален, съславен или специален принцип, като клонове, областни комитети, центрове, офиси, клубове, студентски структури и други.Ал. 2. Организацията на структурите се определя с наредба на Управителния съвет след обсъждане и вземане предвид становището на представителите на съответните структури.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 16. Сдружението може да издава печатен орган.

 

Чл. 17. Името на сдружението, знакът и неговото седалище се поставят върху всички документи и издания, които изхождат от него.

 

Чл. 18. За всички останали неуредени с настоящия устав въпроси, включително прекратяване и ликвидация, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.