Цели и задачи

Основните насоки в дейността на сдружение Алианс за правно взаимодействие са ориентирани към утвърждаване на ефективен правов ред в Република България и развитие на гражданско общество чрез механизмите на правото и чрез установяване на правно и информационно взаимодействие между законодателна, съдебна и изпълнителна власт и гражданското общество.

АПВ осигурява специализирано правно съдействие за хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз в съответствие с поетите от България международноправни ангажименти и съдейства за развитието на държавните институции и взаимодействието им с неправителствените организации в правната сфера.