За нас

Алианс за правно взаимодействие /АПВ/ е сдружение с нестопанска цел, основаващо и развиващо се на принципите на доброволност и независимост за постигане на взаимодействие между субектите на държавната власт и гражданското общество за изграждане на демократично общество и правова държава.

АПВ е създаден през 1998 г. и представлява професионална организация на юристи, която осигурява специализирано правно съдействие за хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския съюз в съответствие с поетите от България международноправни ангажименти и способства за възходящото развитие на юридическата професия и правото в страната и в тази връзка си поставя за цел защита правата и интересите и повишаване квалификацията на всички български юристи и отделните юридически съсловия, като съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти, преподаватели, научни работници, студенти по право и други. Основните насоки в дейността на Алианс за правно взаимодействие са ориентирани към утвърждаване на ефективен правов ред в Република България и развитие на гражданско общество чрез механизмите на правото и чрез установяване на правно и информационно взаимодействие между законодателна, съдебна и изпълнителна власт и гражданското общество.

Като част от усилията за реализиране на своите цели, АПВ разработва проекти, свързани с правното и информационно взаимодействие за укрепване и развитие на институциите на държавната власт и тяхната връзка с неправителствения сектор. АПВ сътрудничи и с национални и международни организации, имащи сходни цели и задачи, извършва издателска дейност, свързана с работата на АПВ като организация с нестопанска цел, реализира контакти и взаимодейства с правни институти и юридически факултети, включително обмен на преподаватели и програми за обучение.

 

От създаването си през 1998г. АПВ изгражда мрежа от регионални клонове в по-големите градове на страната и понастоящем разполага с девет клона и над 350 члена. Членове на АПВ са съдии от Върховния касационен и Върховния административен съд на Република България, прокурори, както и едни от най-изявените учени, адвокати и експерти в тази област. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице с юридическо образование, което приема неговия устав, цели и задачи. В Алианс за правно взаимодействие могат да членуват и български и чуждестранни юридически лица с правна насоченост.

 

АПВ е един от учредителите, наред с Министерството на правосъдието и Съюза на съдиите, на фондация “Център за обучение на магистрати”, работещ активно от 1999г. и който по-късно прерасна в „Национален институт на правосъдието”.

 

В края на 2006 г. към Алианс за правно взаимодействие бе създаден Международният Арбитражен съд . Той има за цел да осигури бързина и високо качество при решаването на вътрешни и международни правни спорове, съобразно Нюйоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, Европейска конвенция за външнотърговския арбитраж и Закона за международния търговски арбитраж. В състава на  Международния Арбитражен съд при АПВ са включени арбитри с висока квалификация и дългогодишен практически опит.  Международният Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие е компетентен по граждански и търговски спорове, включително и спорове, породени от тълкуване или попълване празнини в договори, както и приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства.